Families in Northern Plain in Transition

10/06/2015
Gia đình nông thôn Đồng Bằng Bắc Bộ trong chuyển đổi

Tác giả: Trịnh Duy Luân (Chủ biên)

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Thể loại: Sách in

Số trang: 204

Năm xuất bản: 2011

Nhà xuất bản: Khoa học xã hội

Mục Lục

Trịnh Duy Luân (Chủ biên)