Social Efficiency of Thematic Press for Remote Areas

05/06/2015
Hiệu quả xã hội của một số chuyên đề báo chí dành cho vùng sâu,vùng xa

Tác giả: Trương Xuân Trường

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Thể loại: Sách in

 Năm xuất bản: 2009

Nhà xuất bản: Khoa học xã hội

Mục Lục

Trương Xuân Trường