Role of Female Industrial Workers in the Industrialization and Mordernization Period

03/06/2015
Vị thế nữ công nhân công nghiệp trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Tác giả: Bùi Thị Thanh Hà

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang: 199

Thể loại: Sách in

Năm xuất bản: 2009

Nhà xuất bản: Khoa học xã hội

Mục Lục

Bùi Thị Thanh Hà