Some Cultural and Educational Factors Influences on Village Development from Contempt – Respect Approach

29/05/2015
Một số yếu tố văn hóa và giáo dục ảnh hưởng đến sự phát triển làng – xã từ hướng tiếp cận toàn thể luận Khinh – Trọng

Tác giả: Nguyễn Lâm Tuấn Anh, Nguyễn Thị Minh Phương

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Thể loại: Sách in

Số trang: 354

Năm xuất bản: 2006

Nhà xuất bản: Thế giới

Mục Lục

Nguyễn Lâm Tuấn Anh, Nguyễn Thị Minh Phương