Thông báo Seminar khoa học về Xã hội học đô thị

19/06/2017

Kính gửi: Toàn thể cán bộ Viện Xã hội học;

 
Phòng QLKH & HTQT xin trân trọng thông báo Seminar khoa học với chủ đề: "Chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu về Xã hội học đô thị";
 
Người trình bày: TS. Michael Leaf, Chuyên gia nghiên cứu về Xã hội học đô thị (School of Community and Regional Planning (SCARP) at the University of British Columbia (UBC), Vancouver, Canada).
 
Thời gian: 9h00 - 11h00, ngày 20/6/2017
Địa điểm: Phòng hội thảo 2 - Viện Xã hội học
 
Xin trân trọng thông báo!
 
TL. Viện trưởng
Trưởng phòng QLKH & HTQT
Nguyễn Đức Chiện

    Not found...