Thực trạng cơ cấu đội ngũ và trạng thái tư tưởng công nhân Thủ đô (03/11/2012)

Cấp quản lý: Bộ Mã số đề tài: Chủ nhiệm đề tài: Cơ quan chủ trì thực hiện: Thời gian thực hiện: 1984 Lĩnh vực khoa học đề cập:

Điều tra cơ bản kinh tế-xã hội các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam (02/11/2012)

Cấp quản lý: Bộ Mã số đề tài: Chủ nhiệm đề tài: Cơ quan chủ trì thực hiện: Thời gian thực hiện: 1992-1993 Lĩnh vực khoa học đề cập:

Chính sách xã hội và quản lý xã hội ở cấp cơ sở nông thôn và đô thị (02/11/2012)

Cấp quản lý: Bộ Mã số đề tài: Chủ nhiệm đề tài: Cơ quan chủ trì thực hiện: Viện Xã hội học Thời gian thực hiện: 1984-1985 Lĩnh vực khoa học đề cập:

Điều tra lối sống và văn hóa của thanh niên Thủ đô (02/11/2012)

Cấp quản lý: Bộ Mã số đề tài: Chủ nhiệm đề tài: Cơ quan chủ trì thực hiện: Viện Xã hội học Thời gian thực hiện: 1985 Lĩnh vực khoa học đề cập:

Hôn nhân, phụ nữ, gia đình và dân số nông thôn đồng bằng Bắc Bộ (02/11/2012)

Cấp quản lý: Bộ Mã số đề tài: Chủ nhiệm đề tài: Cơ quan chủ trì thực hiện: Viện Xã hội học Thời gian thực hiện: 1984 Lĩnh vực khoa học đề cập:

Quá trình giải thể và tái tạo các thiết chế nông thôn (02/11/2012)

Cấp quản lý: Bộ Mã số đề tài: Chủ nhiệm đề tài: Cơ quan chủ trì thực hiện: Cơ quan thực hiện: Viện Xã hội học Thời gian thực hiện: 1983 Lĩnh vực khoa học đề cập:

    Not found...