Dự án hợp tác quốc tế

31/01/2013

STT Tên đề tài Năm Cơ quan tài trợ/ yêu cầu nghiên cứu
1 Khảo sát xã hội học về xã Hải Vân: một đóng góp vào nghiên cứu thời kỳ quá độ 1979 Đại học Catholic de Louvain-la-Neuve
2 Chính sách xã hội ở các nước xã hội chủ nghĩa 1987-1989 Viện Hàn lâm Khoa học Đức
3 Nâng cao địa vị phụ nữ nông thôn thông qua hoạt động vay vốn và kế hoạch hóa gia đình (VIE/88/P20) 1988-1990 Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA)
4 Mức sinh và gia đình trong điều kiện của sự đổi mới về kinh tế xã hội (FFS) 1989-1991 Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA)
5 Nâng cao năng lực đào tạo nghiên cứu khoa  học về dân số ở  Việt Nam (VIE/88/P05) 1989-1992 Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA)
6 Công nhân Việt Nam lao động tại Liên Xô 1990 Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô
7 Động thái dân số ở nông thôn đồng bằng Việt Nam 1990-1991 Đại học Washington
8 Gia đình trong bối cảnh của sự đổi mới kinh tế - xã hội ở Việt Nam 1990-1993 Quỹ Hợp tác nghiên cứu khoa học Thụy Điển (SAREC)
9 Văn minh phương Đông và gia đình truyền thống Việt Nam 1990-1993 Quỹ Toyota
10 Người cao tuổi và an sinh xã hội ở miền Bắc Việt Nam 1992-1993 Quỹ Toyota
11 Tác động kinh tế –xã hội của Đổi Mới ở Việt Nam: Đô thị hóa và nhà ở đô thị 1992-1995 Cơ quan phát triển quốc tế Canada (CIDA)
12 Cải thiện môi trường và nhà ở cho người nghèo đô thị Việt Nam : Đặc điểm kinh tế-xã hội, nhà ở và môi trường của người nghèo đô thị 1993-1995 Trung tâm nghiên cứu phát triển quốc tế Canada (IDRC)
13 Biến đổi gia đình (VIE/93/P02) 1994-1995 Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) và Chính phủ Pháp
14 Phân tích bảo hiểm y tế tự nguyện 1995-1998 Hội đồng Anh
15 Nghiên cứu lịch đại dân số tại 3 tỉnh đồng bằng sông Hồng 1995-1998 Đại học Washington
16 Phúc lợi xã hội trong thời kỳ biến đổi nhanh ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương 1995-2001 Đại học Công tác xã hội Nhật Bản
17 Về thực trạng hút thuốc lá tại Việt Nam 1996 Đại học California
18 Nghiên cứu Ninh Hiệp, một xã đa nghề, giàu có ở đồng bằng sông Hồng 1996-1997 Quỹ Toyota
19 Người cao tuổi đồng bằng sông Hồng những năm 1990 (RRDES) 1996-1998 Đại học Michigan
20 Nâng cao năng lực lập kế hoạch và quản lý đô thị cho thành phố Hà Nội: Điều tra kinh tế xã hội để lập quy hoạch phát triển dự án điểm tại Quận Tây Hồ, Hà Nội       (VIE 95/050) 1997-1998 Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP)
21 Tác động của sự chuyển đổi cơ cấu lao động nghề nghiệp xã hội đến phân tầng mức sống qua khảo sát mẫu 3 xã vùng nông thôn Đồng bằng sông Hồng 1997-1998 Chương trình nghiên cứu             Việt Nam - Hà Lan
22 Di dân, địa vị phụ nữ  và  đô thị hóa 1997-2000 Đại học Tổng hợp Brown
23 Đánh giá dự án vay vốn xây dựng hệ thống cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường 1998 Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF)
24 Nghèo khổ và các vấn đề xã hội tại thành phố Hải Phòng 1998-1999 Ngân hàng Thếgiới
25 Dự án dân số sức khỏe gia đình 1998-2000 Ngân hàng Thế giới
26 Nâng cao năng lực đào tạo và nghiên cứu phát triển đô thị ở Việt Nam (ISTAR) 1998-2000 Đại sứ quán Hà Lan tại   Việt Nam
27 Dân số vị thành niên và biến đổi xã hội ở Việt Nam 1998-2000 Hội đồng Dân số
28 Khảo sát các kênh truyền thông hiện có và tác động của chúng đối với phụ nữ và trẻ em Việt Nam 1999 Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF)
29 Nghiên cứu định tính về người  cao tuổi ở Việt Nam 1999-2000 Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA)
30 Sử dụng các chỉ tiêu dân số trong lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững tại thành phố Hà Nội 1999-2000 Bộ Kế hoạch - Đầu tư và UNFPA
31 Giám sát độc lập việc giải phóng mặt bằng, tái định cư và việc tham vấn cho các nhóm dân tộc thiểu số thuộc Dự án Giao thông nông thôn 1 và 2 1999-2000 Ngân hàng Thế giới
32 Ảnh hưởng kinh tế - xã hội của việc nâng cấp đường quốc lộ số 5 đến các cộng đồng dân cư quanh vùng 2000-2001 Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC)
33 Nhận thức và hành vi tình dục các dân tộc thiểu số ở Việt Nam 2000 Chương trình AIDS Liên hợp quốc (UNAIDS)
34 Nghiên cứu đánh giá nhanh có sự tham gia về hoàn cảnh người cao tuổi nghèo ở Việt Nam 2000 HelpAge International
35 Mâu thuẫn và hòa giải ở các cộng đồng nông thôn Việt Nam 2000 MCC & CRF
36 Các tổ chức xã hội ở Việt Nam: Một khảo sát tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh 2000-2001 Đại học Freiberg,               Đại học Berlin tự do
37 Định hướng hành động trợ giúp cho trẻ em và gia đình các dân tộc thiểu số 2000-2001 Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF)
38 Hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu xã hội học 2000-2003 Quỹ Ford
39 Biến đổi gia đình Việt Nam 2000-2003 Đại học Michigan
40 Tăng cường năng lực ngành xã hội học trong việc phối hợp nghiên cứu và giảng dạy 2001 Quỹ Ford
41 Xây dựng chiến lược truyền thông - vận động quyền trẻ em ở Việt Nam (2001 - 2010) 2001 Plan International
42 Ảnh hưởng của Internet đến trẻ em (Qua nghiên cứu trường hợp tại Hà Nội) 2001 Trung tâm thông tin và truyền thông châu Á (AMIC)
43 Đánh giá năng lực lập kế hoạch thực hiện kế hoạch, theo dõi,giám sát các mục tiêu vì trẻ em giai đoạn 2001-2005 2001 Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF)
44 Phân tích số liệu Tổng điều tra dân số 1999 về di dân và đô thị hóa 2001-2002 Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP)
45 Đánh giá nhu cầu đào tạo bồi dưỡng cán bộ xây dựng và quản lý việc thực hiện chính sách trẻ em vùng dân tộc thiểu số 2001-2002 Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc UNICEF)
46 Xung đột môi trường và quan hệ của nó với tính cộng đồng qua nghiên cứu 3 làng nghề thuộc vùng đồng bằng sông Hồng. Đề xuất một số giải pháp góp phần phát triển bền vững 2001-2003 Chương trình nghiên cứu Việt Nam - Hà Lan
47 Đánh giá tính bền vững của Chương trình hợp tác y tế Việt Nam - Thụy Điển (1992 - 2000) 2001-2002 Bộ Y tế và Cơ quan phát triển quốc tế  Thụy Điển (SIDA)
48 Đánh giá tác động của điện khí hóa nông thôn đến đời sống người dân 2002 Chính phủ New Zealand
49 Đánh giá tác động của Dự án đào tạo công nghệ thông tin tại Việt Nam 2002 Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA)
50 Thanh niên ở Việt Nam - một quan điểm về nông thôn 2002 FAO tại Việt Nam
51 Chống buôn bán trẻ em 2002 Save Children UK, Oxfam Québec
52 Đánh giá hoạt động và hiệu quả của Dự án “Bước đệm” (Giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên) 2002 Care International
53 Đánh giá quốc gia: các chương trình phát triển ở Việt Nam. Vấn đề phi tập trung hóa 2003 Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP)
54 Đánh giá chương trình truyền thông thử nghiệm về quyền trẻ em Meena/Mai ở Việt Nam 2003 Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF)
55 Nguyên nhân và nguy cơ tai nạn thương tích trẻ em Việt Nam 2003 Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF)
56 Đánh giá giữa kỳ quá trình thực hiện kế hoạch hành động vì trẻ em (LPA) và cơ chế quản lý AFA-giai đoạn 2001-2003 2003 Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc (UNICEP)
57 Giới trẻ và gia đình 2003 Hội đồng Dân số
58 Hệ thống tài chính và khả năng cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của các bệnh viện tư Việt Nam hiện nay 2003 ADETEF, Cộng hòa Pháp
59 Thanh niên ở Hà Nội 2003-2004 Đại học Copenhaghen
60 Đánh giá nghèo khổ có sự tham gia tại Nghệ An 2003 Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA)
61 Phối hợp tăng trưởng đô thị và phát triển nông nghiệp vùng ven đô 2003-2005 Liên minh châu Âu
62
Đánh giá tác động của điện khí hóa nông thôn đến đời sống người dân/ Vòng 2 2005-2006 Ngân hàng Thế giới
63
Giám sát độc lập về an toàn xã hội (Tái định cư) - Dự án “Giao thông nông thôn” - WB2/ Thực hiện ở 8 tỉnh 2002-2004 Bộ giao thông vận tải/WB tài trợ
64
Giám sát độc lập về an toàn xã hội (Tái định cư) - Dự án thủy lợi Phước Hòa, /thực hiện tại Tp. HCM, tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh và Long An 2005-2011 Bộ NN&PTNT /ADB và AFD tài trợ
65
Đánh giá tác động của điện khí hóa nông thôn đến đời sống người dân/ Vòng 3 2008-2009 Ngân hàng Thế giới
66 Giám sát độc lập về an toàn xã hội (Tái định cư) - Dự án đê bao sông Sài Gòn/ Ban QL đầu tư và xây dựng thủy lợi 9 - Thực hiện tại Tp. HCM và tỉnh Bình Dương 2008-2010 Bộ NN&PTNT, AFD tài trợ
67 Giám sát độc lập về an toàn xã hội (Tái định cư) - Dự án thủy lợi lưu vực Sông Hồng giai đoạn 2-ADB3/ Ban QL trung ương dự án thủy lợi – CPO /Thực hiện tại 13 tỉnh 2007-2010 Bộ NN&PTNT/ ADB và AFD tài trợ
68 Giám sát độc lập về an toàn xã hội (Tái định cư) - Dự án cải tạo và nâng cấp hệ thống đường bộ Việt Nam/Ban QL DA 2 - Thực hiện tại Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên và Nam Đinh 2009-2011 Bộ Giao thông vận tải, Ngân hàng Thế giới

    Not found...