Nguyễn Thị Huyền Giang

12/04/2018

 

 
Ngày sinh: 08/09/1991

Quê quán: Bắc Giang

Trình độ: Cử nhân

 

Quá trình đào tạo:

     2014: Cử nhân Công tác xã hội, Đại học Lao động - Xã hội 

 

Chức danh, chức vụ công tác:

     Cán bộ hợp đồng

     Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế

 

Năm vào Viện Xã hội học: 2014

 

 

New other.............................