Nguyễn Thị Thùy Linh

12/04/2018

 

 
Ngày sinh: 29/08/1993

Quê quán: Nghệ An

Trình độ: Cử nhân

 

Quá trình đào tạo:

     2015: Cử nhân Xã hội học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền

 

Chức vụ, chức danh công tác:

     Nghiên cứu viên

     Phòng Nông thôn

 

Năm vào Viện Xã hội học: 2015

 

Lĩnh vực nghiên cứu chính:

     Người cao tuổi; Gia đình; Nông thôn

 

 

New other.............................