Hoàng Văn Dũng

12/04/2018

 

 
Ngày sinh: 03/10/1979

Quê quán: Nam Định

Học hàm, học vị: Tiến sĩ

 

Quá trình đào tạo:

     2001: Cử nhân tiếng Pháp, Đại học Ngoại ngữ Hà Nội

     2015: Tiến sĩ Xã hội học - Đại học Paris 8, Cộng hòa Pháp

 

Chức danh, chức vụ công tác:

     Nghiên cứu viên, Trưởng phòng

     Phòng Biên tập - trị sự Tạp chí Xã hội học

 

Năm vào Viện Xã hội học: 2016

 

Lĩnh vực nghiên cứu chính:

     Gia đình; Giới

 

 

New other.............................