Nguyễn Đức Vinh

21/04/2018

 

 
Ngày sinh: 20/05/1964

Quê quán: Hà Nội

Học hàm, học vị: Phó giáo sư, Tiến sĩ

 

Quá trình đào tạo:

     1993: Cử nhân Tin học, Đại học Tổng hợp Hà Nội

     1996: Cử nhân Xã hội học, Đại học Quốc gia Hà Nội

     2002: Thạc sĩ, Đại học Quốc gia Australia

     2006: Tiến sĩ, Đại học Quốc gia Australia

 

Chức danh, chức vụ công tác:

     Viện trưởng

     Phó Tổng Biên tập Tạp chí Xã hội học

     Trưởng phòng Phòng Dân số và Môi trường

 

Năm vào Viện Xã hội học: 1994

 

Lĩnh vực nghiên cứu chính:

     Dân số; Di dân; Sức khỏe; Nguồn nhân lực; Môi trường; Phương pháp nghiên cứu

 

 

New other.............................