Nguyễn Hồng Thái

21/04/2018

 

 
Ngày sinh: 12/03/1959

Quê quán: Hải Dương

Học hàm, học vị: Thạc sĩ

 

Quá trình đào tạo:

     1980: Cử nhân Toán kinh tế, Đại học Kinh tế kế hoạch Hà Nội

     2006: Thạc sĩ Xã hội học, Viện Xã hội học, Viện Khoa học xã hội Việt Nam.

 

Chức vụ, chức danh công tác:

     Nghiên cứu viên, Phó trưởng phòng

     Phòng Dân số và Môi trường

 

Năm vào Viện Xã hội học: 1981

 

Lĩnh vực nghiên cứu chính:

     Gia đình; Trẻ em; Nghèo đói; Dân tộc thiểu số

 

 

New other.............................