Nguyễn Hoài Sơn

21/04/2018

 

 
Ngày sinh: 10/08/1987

Quê quán: Phú Thọ

Học hàm, học vị: Thạc sĩ

 

Quá trình đào tạo:

     2010: Cử nhân Công tác xã hội, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

     2017: Thạc sĩ Chính sách công, Trường Hành chính công và Môi trường, Đại học Indiana, Hoa Kỳ

 

Chức danh, chức vụ công tác:

     Nghiên cứu viên

     Phòng An sinh xã hội và Công tác xã hội

 

Năm vào Viện Xã hội học: 2011

 

Lĩnh vực nghiên cứu chính:

     Chính sách công; Nghiên cứu phát triển

 

 

New other.............................