Trịnh Thái Quang

21/04/2018

 

 
Ngày sinh: 30/10/1981

Quê quán: Thanh Hóa

Học hàm, học vị: Thạc sĩ

 

Quá trình đào tạo:

     2005: Cử nhân Xã hội học, Đại học Khoa học xã hội và Nhân Văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

     2005: Cử nhân tại chức Ngoại ngữ chuyên ngành Tiếng Anh, Đại học Hà Nội

     2011: Thạc sĩ Xã hội học, Đại học Quốc gia Singapore

 

Chức vụ, chức danh công tác:

     Nghiên cứu viên

     Phòng Dân số và môi trường

 

Năm vào Viện Xã hội học: 2005

 

Lĩnh vực nghiên cứu chính:

     Gia đình; Giới; Già hóa dân số và Người cao tuổi

 

 

New other.............................