Trịnh Thị Phượng

21/04/2018

 

 
Ngày sinh: 16/04/1978

Quê quán: Thanh Hóa

Học hàm, học vị: Thạc sĩ

 

Quá trình đào tạo:

     2001: Cử nhân Thông tin - Tư liệu, Đại học Dân lập Đông Đô

     2005: Cử nhân Kế toán, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

     2016: Thạc sĩ Chính sách công, Học viện Khoa học xã hội

 

Chức danh, chức vụ công tác:

     Phó giám đốc

     Trung tâm Điều tra dư luân xã hội

 

Năm vào Viện Xã hội học: 2003

 

 

New other.............................