Nguyễn Phan Lâm

21/04/2018

 

 
Ngày sinh: 27/07/1958

Quê quán: Quảng Bình

Học hàm, học vị: Thạc sĩ

 

Quá trình đào tạo:

     1980: Cử nhân Toán Kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội

     2009: Thạc sĩ Xã hội học, Đại học Toulouse Le Mirail Cộng hòa Pháp (Chương trình đào tạo Việt - Pháp, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội)

 

Chức danh, chức vụ công tác:

     Nghiên cứu viên chính 

     Phó Giám đốc Trung tâm Điều tra dư luận xã hội

 

Năm vào Viện Xã hội học: 1981

 

Lĩnh vực nghiên cứu chính:

     Dư luận xã hội; Thanh niên; Nông thôn; Văn hóa

 

 

New other.............................