Đỗ Thiên Kính

21/04/2018

 

 
Ngày sinh: 24/05/1958

Quê quán: Bắc Ninh

Học hàm, học vị: Tiến sĩ

 

Quá trình đào tạo:

     1981: Cử nhân Triết học, Đại học Tổng hợp Hà Nội

     1998: Thạc sĩ Xã hội học, Viện Xã hội học

     2005: Tiến sĩ Xã hội học, Đại học Gakuin, Nhật Bản

 

Chức vụ, chức danh công tác:

     NCV 

     Phòng Nông thôn

 

Năm vào Viện Xã hội học: 1991

 

Lĩnh vực nghiên cứu chính:

     Phân hóa giàu nghèo; Bất bình đẳng xã hội; Phân tầng xã hội và Di động xã hội.

 

 

New other.............................