Đặng Thị Linh

21/04/2018

 

 
Ngày sinh: 02/04/1985

Quê quán: Hà Nội

Trình độ: Cử nhân

 

Quá trình đào tạo:

     2009: Cử nhân Kinh tế đối ngoại, Đại học Ngoại thương Hà Nội.

 

Chức danh, chức vụ công tác:

     Chuyên viên

     Phòng Biên tập - Trị sự, Tạp chí Xã hội học

 

Năm vào Viện Xã hội học: 2005

 

 

New other.............................