Category

TABLE OF CONTENTS N.4, 1997

21/02/2013
CONTENTS   AUTHOR PAGE

Some Social Issues of Industrializing and Modernizing Rural and Agriculture

 

TUONG LAI

 3

The Role of Rural-to-Urban Migration in the Cause of Rural Development

 

DANG NGUYEN ANH

 15

Introduction of Rural and  Agriculture's Problems in China

 

DAO THE TUAN

 20

To Improve the Syllabus of Rural Sociology

 

TO DUY HOP

39

EMPIRICAL SOCIOLOGY      

Division of  Labour in Rural Households - Gender  Issue in Market Mechanism

 

VU TUAN HUY

47

Rural Economy -  Some notes on Social Relations and the Sociology
of Hanoi's Street Vendors and Traders

 

REGINA ABRAMI

 55

The Impact of  the Economic Renovation on the Demand for  Community
Development  in Rural Areas

 

NGUYEN XUAN NGUYEN

70

SOCIOLOGICAL FORUM      

On the Rural Sociology

 

 

77

Qua khảo sát ở Hải Hưng (10-1994) thử gợi lên mấy vấn đề ruộng đất ở nông thôn miền Bắc

 

DUONG CHI THIEN

77

Phát triển ngành nghề ở nông thôn đồng bằng Bắc Bộ

 

PHAM XUAN DAI

81

Qua một khảo sát gần đây, thử nhận xét về thái độ và nhu cầu của các nhóm chủ hộ gia đình nông thôn đối với việc lựa chọn trưởng thôn

 

PHAM LIEN KET

 

Vấn đề giáo dục phổ thông qua khảo sát một số xã ở nông thôn đồng bằng sông Hồng

 

NGUYEN THI VAN

89

Y tế nông thôn - bài toán chưa có lời giải đúng

 

NGUYEN DUC CHINH

94

Cộng đồng với việc giải quyết trẻ em lang thang trên Đèo Ngang

 

NGUYEN THIET

100

PROFESSIONAL EXCHANGE      

Rapid Assessment and Assessment with Peasant's Participation in Rural  Studies

 

DO THIEN KINH

105

WORLD SOCIOLOGY      

Agricultural Labour in Present Time and Attitudes towards Labour

 

IU.V. AKATIEV
I.A.LƯSÁC

 112

The Mobility of Surplus Labour and  the Development of  Small Towns  in Rural China

 

LY BAO QUAN

114

SOCIOLOGICAL INFORMATION      

Graduate and Post-graduate 's Training Activities of the Institute of Sociology

 

 

119

SOCIOLOGICAL NEWS      
SUMMARY OF THE MAIN ARTICLES IN ENGLISH     122